مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

سوال این هفته:

 

* نظارت شورای نگهبان چه نوع نظارتی است؟

 

 ۱ – استصوابی

 ۲ – استدلایی

 ۳ – هیچکدام

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.