مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

سوال این هفته:

از گونه های ذیل کدامیک برای مبارزه با بیابانزدائی و ریز گردها کشت می شود؟

 ۱ – سرو .

 ۲ – تاغ .

 ۳ – کاج .

 ۴ – گز .

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.