مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۸

سوال این هفته:

عوامل تحکیم بنیان خانواده کدام است؟

 ۱ – کنترل نگاه

 ۲ – حفظ حجاب

 ۳ –رعایت ادب

 ۴ – همه ی موارد

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.

اسامی برندگان هفته قبل:

۱-آقای محمدحسن حسن بارانی فرزند ابراهیم

۲-خانم زهرا محمدی فرزند علی