مسابقه پیامکی

معرفی شهید هفته: شهیدحسینعلی عابدینی

Image result for ‫حسینعلی عابدینی‬‎

نام : حسین علی عابدینی                                      محل دفن : گلزار شهدای میامی

فرزند : اسماعیل                                                      عملیات : بدر 

متولد : ۱۳۴۷/۰۱/۲۰ در میامی                              محل شهادت : شرق دجله  

تحصیلات : زیر دیپلم                                             تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۵ 

تاهل : مجرد                                                             نوع شغل : محصل  

یگان: سپاه پاسداران جمهوری اسلامی                نوع عضویت : بسیج  

مدت حضور : ۲ ماه                                                مسئولیت : رزمنده

نحوه شهادت: جراحات وارده (تفحصی)

 

وصیت نامه شهید:

« بسمه تعالی»

اینجانب حسینعلی عابدینی فرزندمحمد اسمعیل با آگاهی کامل و لبیک گوی امام به دنبال انجام وظیفه شرعی خودروانه جبهه شدم ،هرچندخودم رالایق نمی دانم که درجمع شهداواقع شوم ولی ازاین روکه اسلام تاکیدداردکه وصیت نامه بنویسید،لذاوصیتنامه ای می نویسم وامیدوارم این نوشته هادرجهت رشدوتوسعه اسلام قرارگیرد.

خدایاتوآگاهی ازحالاتم ازخودم بهترآگاهی ،لذابه درگاهت استغفارمی کنم وامیدوارم که مراببخشی،خدایامن اول بنده توهستم بعدخدمتگزاری برای مردم ،لذا  به در خانه تو و اهل بیت رسول الله توآنقدرناله کنم وسربرسجده بگذارم تااینکه موردقبول توقرارگیرم .

اما،ای مردم روستایم ،ای پدران وخواهران،ای جوانان وبچه هاازکوچکی دربین شمابودم وحتماًممکن است به کسی ظلم کرده باشم ازشمامی خواهم که من رابخشید و اما توای پدر و مادرم ، وتوای خواهر و برادرم ،و توای فامیل ووابسته من،به جانب خداپرمی کشم امیدوارم را هم را ادامه بدهید.

ای مادر عزیزاین رامی دانم که درکوچکی زمانی که برای حسین (ع) گریه می‌کردی ومن را شیر می دادی ومن راباحسین واولادحسین (ع)آشناکردی،ای مادرعزیزازاینکه نامم راحسین نامیدی متشکرم  ،ای مادرعزیزدستت رامی بوسم من راببخش که فرزندخوبی برایت نبودم ،ای مادرعزیزامیدوارم چونان زینب ثابت قدم وصبورباشی وازخون داده شده ام درراه خدادفاع کنی واماتوای مادرعزیزمی دانم که درمرگ من گریه زیادی می کنی امابه یادمادرامام حسین باش که چقدرصبوربود.

اماتوای پدرمی دانم افتخارمی کنی که شهیدی درراه خداداده ای ولی من شرمنده ام که نتوانستم فرزندخوبی برای شماباشم امیدوارم زحماتت رابرای من حلال کنی لذا دستت را از دور می بوسم و امیدوارم مانند تمام پدران شهداصابرباشی وببخشیدکه نتوانستم زحمات شما را جبران نمایم.

وشما ای خواهران ،حتماً از شهادت برادرت اندوهگین می شوی اما اگر خانواده امام حسین رادرنظربگیری .اگررباب،ام کلثوم،سکینه وبقیه اولادحسین رادرنظربگیری به غریبی آنها گریه خواهی کرداین رابدان شماهستیدکه شهیدپرورش می دهید،سعی کنید فرزندانتان را آنچنان پرورش بدهیدکه خدا و رسول الله و اهل بیت رسول می خواهند.

امابرادرانم تفنگم رابرداریدکفشهایم رابپوشیدولباسهای غرقه به خونم رابرتن نمائیدزیرامن خودچیزی نیستم بلکه من ازاین حیث می گویم راهم راادامه دهیدکه من ازاصحاب امام حسین(ع)هستم وهمچنان که شماافتخارمی کنیدکه نام یاران حسین (ع)رابرخودتان ویافرزندانتان گذاشته باشید.

این رابدانید امام خمینی فرزند فاطمه است و لبیک گفتن به او لبیک گفتن به امام حسین (ع)است.

ای پدر و مادر،ای برادر و خواهر،ای مردم عزیزمعلوم نیست که ساعتهای دیگری ازعمرم باقی باشد لذا در این ساعات آخرشماراتوصیه به تقوامی کنم ،شماراتوصیه به توجه به خدامی کنم ،شماراتوصیه می کنم که چونان مردم کوفه که حسین(ع)راتنهاگذاشتنداماممان راتنهانگذارید.تذکری هم به محصلین که درستان راتامی توانیدبخوانیدوازپدران محصل ها می خواهم که مباداجلوگیری کنیدازدرخواندن فرزندانتان واگرشمادرس نخوانیددرمقابل خون شهدایمان مسئول هستیدشمارابه خدامی سپارم ورجاءواشق دارم که فرزندخوبی برای خانواده ام بوده باشم وخدمتگزاری خوبی برای مردم وسربازخوبی برای امامم .وازهمه شمامی خواهم که من راببخشید.                                                                                 

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

تصاویر شهید حسینعلی عابدینی: