مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

سوال این هفته:

امام خمینی ( ره ) شرط پیشرفت را چه می دانستند ؟

 

۱_ حضور در مجامع غربی

۲ _ داشتن جامع سالم

۳ _ تحمل سختی ها و قطع وابستگی ها و اتکا به خدا

 

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.

اسامی برندگان هفته قبل :

۱ _ خانم رقیه ملکی فرزند صفر علی
۲ _ خانم صدیقه آهنگران
۳ _ آقای علیرضا صائمی فرزند حسین
۴_ خانم معصومه ولی زاده فرزند علی
۵ _ خانم مرضیه صالحی فرزند علی