مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۵/۰۶/۱۹

سوال این هفته:

امام محمد باقر(ع) درمورد خوبی های دنیا و آخرت چه می فرماید ؟

 ۱ – گذشت از کسی که به تو ظلم کرده.

 ۲ – عطا به کسی که به تو ظلم کرده.

 ۳ – بردباری برابر کسی که باتو به نادانی برخورد کرد.

 ۴ – همه ی موارد.

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.

اسامی برندگان هفته قبل:

۱- آقای محمد سیفی (فرزند مرتضی)

۲ –خانم مریم اصغریان (فرزندگلمحمد)